مرورگر شما در این صفحه پشتیبانی نمی شود. برای مشاهده کامل صفحه یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب نمائید:
FireFox 4+ | Chrome 11+ | Safari 5+ | IE 9+

تعرفه ADSL

حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام) حامی توسعه اینترنت پر سرعت در کشور، در راستای حمایت از توسعه دسترسی به محتوی فاخر ایرانی بنا به مصوبه شماره ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، سرویس های جدید اینترنت پرسرعت (+ADSL2) خود را از ۱۰ آذر ماه، به شرح ذیل تغییر داده است. در فرمت جدید سرویس ها، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی ۰/۳۷۳ ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به طور مثال در صورتیکه مشترک حلماگستر فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و سرویس ۲ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۱۶ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی ۶ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی ترافیک ها، طبق نسبتهای اعلام شده در بالا محاسبه انجام خواهد شد.


سرویس عادی نقره ای
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2Mb 1 ماهه 20 54 58,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=205c13d2-8587-4d1b-b3d4-be174ae7f085 528012
3Mb 1 ماهه 28 75 80,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=c84399e4-df99-4227-a61c-8a3616c68034
4Mb 1 ماهه 40 107 90,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=c5d745a6-21af-4e48-b75e-3f61c05aee6d
8Mb 1 ماهه 65 174 110,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=73344fd7-6b85-410f-8905-0a1ba01f7751
16Mb 1 ماهه 95 255 160,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=773910e0-cd54-44d3-a1a9-bbe0eef06b75
3Mb 3 ماهه 90 241 240,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=3d7ce37f-6731-4fb8-8f4d-3fca466028e7
4Mb 3 ماهه 120 322 270,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=283613cd-b6d5-4095-9ace-8718208e6ed3
8Mb 3 ماهه 180 482 330,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=d5336808-1c06-42f2-9a30-cc8f79d42306
16Mb 3 ماهه 255 683 480,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=1a5f129a-ee91-478e-9f65-751ceb32af6e
4Mb 6 ماهه 230 616 580,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=bbf6a00c-5550-4f6d-a892-f54990d74d18
8Mb 6 ماهه 400 1072 680,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=89c059db-9903-4068-b389-93341698417c
16Mb 6 ماهه 520 1393 960,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=ad11cd7d-7a24-4003-8fe1-8d8435503501
4Mb 12 ماهه 500 1340 1,080,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=ff437757-9475-4eac-94d6-3a780c703227
8Mb 12 ماهه 800 2144 1,320,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=9e005675-3db7-4ba9-b762-cc48752f7ea0
16Mb 12 ماهه 1000 2680 1,920,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=c05766cb-9739-41f7-90ca-f0e9f9715ac2
سرویس عادی برنزی
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2Mb 1 ماهه 6 16 30,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=c1a17205-512a-4b0c-b15c-f81d2601fed2 528008
3Mb 1 ماهه 7 19 40,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=15874874-7bc7-4d7f-8317-ea7226121dca
4Mb 1 ماهه 10 27 50,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=3a15c2cd-2a81-4e13-8982-3cb65979b5d0
8Mb 1 ماهه 15 40 60,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=7dd53247-d8f3-414d-8d59-55f12eed134e
16Mb 1 ماهه 25 67 100,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=1ee76cd3-f1b5-4642-874f-fc582c48ac3e
3Mb 3 ماهه 21 56 120,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=5b10c88a-a901-4075-9292-510987a50002
4Mb 3 ماهه 30 80 150,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=6f5e9840-951f-4d39-8812-ca236f3c7f65
8Mb 3 ماهه 45 121 200,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=e513f31f-3ef2-4cec-b32b-88ed5004a1f7
16Mb 3 ماهه 75 201 310,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=b883317f-87bf-4778-b283-5570fd960ea6
8Mb 6 ماهه 90 241 390,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=71cb3ef3-8433-489e-9f96-ec25c8229c34
16Mb 6 ماهه 150 402 550,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=51d080bd-c80b-49a5-8604-edaeacbdee0a
16Mb 12 ماهه 300 804 1,200,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=30a2fbe5-c8cd-4eba-aa9c-8e2dfbe3a902
جشنواره تمدید
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ خالص(تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 300 600 300,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=00071807-bde2-407e-a04b-4b9ac6940b7f 528017
16Mb 3 ماهه 3,000 6,000 460,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=445be7e9-9034-454c-9eab-5aaae0427fc0
16Mb 6 ماهه 5,000 10,000 750,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=a4312d57-4fc7-4a89-87c6-37c67b746c54
16Mb 12 ماهه 10,000 18,000 1,700,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=42802400-f260-4351-9060-ddbe33c9f2c4
جشنواره جذب
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 1,000 2,000 280,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=ad7f39f3-4424-4a89-ad11-a93ad2edaa3b 528020
8Mb 6 ماهه 3,000 8,000 510,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=2f26038a-801c-4360-bafb-39b9c3680a77
8Mb 12 ماهه 8,000 14,000 1200,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=adcda8f9-bc84-456a-9198-d202f3d18585
حجم اضافه
حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2G 5.36G 5,360 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=573bfd1c-b416-4edb-a2df-a4476f4a6b98 527341
5G 13.4G 13,400
10G 26.8G 26.800
20G 53.6G 53,600
30G 80.4G 80,400
50G 134G 134,000
گیگ باکس
حجم اضافه زمان (ریال) قیمت تشویقی درصد تخفیف لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
10 2 روز 167,000 38٪ https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=9a7e8d2b-892f-4d58-a1f8-ff138385e59c#services 527558
20 7 روز 335,000 38٪
50 15 روز 840,000 37٪
70 30 روز 1,000,000 47٪
140 30 روز 2,000,000 47٪
220 30 روز 3,200,000 46٪
سرویس های ویژه نوروز1403
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 600G 1200G 200,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=ecd13064-7c69-4a4f-92c7-c71a8a08bfa3 526625
8Mb 3 ماهه 200G 400G 150,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=d81c0334-3aa9-4e03-adf4-6c2f4bcbc4d8 526623

دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم